AÇÒ ÉS EL BLOC DE LA COLLA EL PINYOL.

DES D'ACÍ PODRÀS SEGUIR LA NOSTRA ACTUALITAT.

LA IL·LUSIÓ PER LA NOSTRA MÚSICA i TRADICIONS ENS DÓNA FORÇA, NO ENS ATURARAN MAI
dissabte, 24 d’abril del 2010

L'aplec del 2010 de la Federació enguany es farà al Real de Gandia

12é Aplec de dolçainers i tabaleters
Federació Valenciana de dolçainers i tabaleters
Real de Gandia (La Safor)
25 de setembre de 2010


NOTA DE PREMSA

S’ha presentat en l’Alcaldia del Real de Gandía, el 12é Aplec de dolçainers i tabaleters de la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters (FVDT), que tindrà lloc en aquesta població el dissabte 25 de setembre del present any.
L’acte ha estat presidit per l’Alcaldessa, Vanessa Martínez Viñarta, i han estat presents el regidor i coordinador de l’Aplec, Vicent Mahiques Fornés, el president de la FVDT, Joan Josep Trilles Font i el president de la Colla de Dolçainers i Tabaleters del Real, Paco Bañuls Escolano. També ha estat present el director de la Banda Municipal de Castelló, Francisco Signes Castelló.
A banda de presentar l’Aplec, el president de la FVDT, ha presentat els Premis d’Investigació i de Fotografia 2010 (adjuntem les bases).
L’Alcaldessa ha informat del Concert per a Banda i Dolçaina de la Banda Municipal de Castelló de la Plana dirigida per Paco Signes, natural del Real de Gandia.

Real de Gandía, 20/04/10
Comissió Organitzadora 629021198
I PREMI D’INVESTIGACIÓ
FEDERACIÓ VALENCIANA DE DOLÇAINERS I TABALETERS
Any 2010
Les bases d’aquest premi són les següents:
1. L’objectiu d’aquest concurs és augmentar i estimular la realització de treballs de investigació escrits en qualsevol modalitat literària que versen sobre temes relacionats amb el món de la dolçaina i/o tabal (història, músiques, balls, socialització, metodologies d'ensenyament, ...) realitzats amb qualitat i rigor. Es valorarà especialment tant el rigor metodològic com les aportacions que siguen una novetat en l’àmbit de la dolçaina i el tabal.
2. Els treballs d’investigació que opten al Premi Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters, hauran de ser originals, inèdits, i presentar-se escrits a màquina a doble espai i per una sola cara (caldrà adjuntar una còpia del treball en versió digital), amb una extensió mínima de setanta-cinc pàgines i màxima de cent trenta Din-A4, amb la pòlissa Times New Roman de 12 punts, sense la firma de l’autor/a, podran estar escrits en valencià o castellà, indistintament.
3. Cada autor/a hi podrà presentar els reculls de narracions que considere oportú.
4. Els treballs duran un lema que també figurarà en una plica tancada a part, a l'interior de la qual s'especificaran les dades de l'autor/a: nom i cognoms, domicili, localitat, telèfons, adreça electrònica, número de DNI, currículum i totes aquelles dades que possibiliten la seua localització en cas de resultar guanyador/a.
5. La presentació dels treballs es realitzarà en la seu de la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters a Alcoi, carrer de Montdúber, apartat de Correus 353-03802 Alcoi.
6. Els treballs es presentaran per QUADRUPLICAT EXEMPLAR i única plica. En el cas que, el tipus de treball realitzat, l’aportació documental o il·lustrativa tinguera notòries dificultats de reproducció, tan sols serà exigible en un dels exemplars, sempre que es faça explícita referència en el altres exemplars.
7. El període d'admissió de treballs finalitzarà a les 12 h. del dia 23 de juny de l’any 2010, i la decisió del Jurat es produirà abans de la Diada de la Comunitat Valenciana d’aquell any. L’autor/a serà convocat amb la deguda antelació a l’acte de lliurament del diploma, que es celebrarà en l’Aplec de la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters del mateix any, i haurà d’assistir obligatòriament.
8. La Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters nomenarà un Jurat amb reconegut prestigi en la matèria que estarà presidit pel president, o el vocal en qui delegue, i actuarà de secretari el de la federació. La seua decisió serà inapel·lable.
9. S’estableix un únic premi amb una dotació de MIL CINC CENTS EUROS (1.500,00 euros) i possibilitat de publicació. L’esmentada dotació estarà subjecta a les retencions fiscals que puguen correspondre-li. En cas de publicació, el premi cobreix els drets d’autor de la primera edició.
10. El jurat podrà dividir o declarar desert el premi, així com concedir les mencions honorífiques sense dotació econòmica que consideren oportunes.
11. L’organització no retornarà les còpies que seran destruïdes en passar 30 dies des del lliurament del premi.
12. El fet de presentar-se al premi suposa l’acceptació d’aquestes bases.
Alcoi, 1 d’abril de 2010
Més informació:
http://www.xirimita.com i Tel. 966 516 901 i 656 342 752
FEDERACIÓ VALENCIANA DE DOLÇAINERS I TABALETERS
G-53281317
secretaria@xirimita.com
Carrer de Montdúber,s/n Apartat Correus 353 – 03802 ALCOI
Bases del I Concurs de fotografía de la FVDT
I Concurs de fotografia · 2010
Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters
BASES
La Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters (FVDT) desitja premiar als membres de les colles per l‟entusiasme i la dedicació a l‟hora de fotografiar tot allò que envolta el món de la dolçaina i el tabalet, convocant el present concurs de fotografia.
PARTICIPANTS: Tots els components de les colles federades, no professionals de la fotografia.
MODALITAT: Color o monocrom. No s‟admeten fotomuntatges.
TEMA: Obligatori i exclusivament relacionats amb la dolçaina i el tabalet: l‟ambient, els músics, els instruments, etc.
OBRES: Cada colla federada podrà presentar un màxim de cinc (5) fotografies, amb total llibertat de tècniques o procediments.
PRESENTACIÓ: Les fotografies han de ser presentades en format paper, amb unes dimensions de 20 x 30 cm i en format digital (JPEG), per al seu arxiu i publicació.
IDENTIFICACIÓ: En el revers de cada fotografia figurarà el lema que serà el mateix per a totes les de la mateixa colla, i el títol de l‟obra. En sobre a part, degudament tancat i identificat amb el lema, s‟inclourà el nom de la colla, el nom de cada participant junt al títol de la seua obra, i el CD amb totes les fotografies en format JPEG, amb una resolució no inferior a 1250 píxels per costat.
DRETS: La FVDT es reserva el dret de publicació, difusió i ús dels treballs presentats a concurs, sempre que es faça constar, en tot moment, el nom de l„autor.
JURAT: Estarà format per cinc persones que designarà la FVDT i estarà presidit pel president de la Federació, sent aquest el que adjudicarà els premis i invalidarà els treballs que no complisquen les condicions establertes en aquestes bases. La decisió
Bases del I Concurs de fotografía de la FVDT
del jurat serà inapel·lable. S‟adjudicaran tots els premis establerts, no podent declarar-se “desert” cap d‟ells.
PREMIS: Es concediran cinc (5) premis i un (1) accèssit triat pels membres de les colles que participen al XIIé Aplec de la FVDT que es celebrarà durant l‟any 2010.
1r premi: 150 euros
2n premi: 100 euros
3r premi: 50 euros
4t i 5é premi: 25 euros
Accèssit: 50 euros
CALENDARI DEL CONCURS
TERMINI DE PARTICIPACIÓ: El període d'admissió de treballs finalitzarà a les 12 h. del dia 23 de juny de l‟any 2010. Les obres hauran d‟enviar-se per correu postal a la FVDT, Apartat de correus 353, 03802 Alcoi (Alacant).
EXPOSICIÓ DE LES OBRES: 24 i 25 de setembre, dins dels actes del XIIé Aplec de la FVDT al Real de Gandía (La Safor).
RESOLUCIÓ I LLIURAMENT DELS PREMIS: Tant la resolució del jurat, com de l‟accèssit i el lliurament del corresponents premis tindrà lloc durant la celebració del XIIé Aplec de la FVDT, en horari que concretarà la FVDT.
ALTRES CONDICIONS:
Els participants al concurs es responsabilitzen de ser titulars dels drets d‟autors, i en conseqüència, de que no existeixen drets de tercers. També es responsabilitzaran en cas de que existeixen reclamacions per drets d‟imatge, quedant alliberada la FVDT i entitats col·laboradores o patrocinadores de tota responsabilitat.
La FVDT i organismes col·laboradors i patrocinadors no es fan responsables del deteriorament, pèrdues, robatoris que pogueren sofrir les obres presentades al concurs, ocasionats per causes alienes ells.
Els autors de les obres presentades a concurs accepten en la seua totalitat el contingut d‟aquestes bases. La seua interpretació, així com situacions imprevistes, correspon a la FVDT, sense que sobre la seua resolució puga haver cap reclamació.
Alcoi, 1 d‟abril de 2010
Més informació:
http://www.xirimita.com i Tel. 966 516 901 i 656 342 752
FEDERACIÓ VALENCIANA DE DOLÇAINERS I TABALETERS
G-53281317
secretaria@xirimita.com
Carrer de Montdúber,s/n Apartat Correus 353 – 03802 ALCOI